Hauktjern friluftslivsområde

Hauktjern friluftslivsområde omkranser nordre deler av Nøklevann og strekker seg nordover på østsiden av Lutvann. Eldre bar-blandingsskog dominerer området, sammen med åpen furuskog på åsene og rik granskog i dalsidene.

Området ble opprettet av regjeringen (dvs. Kongen i statsråd) 4. oktober 2013 med hjemmel i Markaloven.

Hva er et friluftslivsområde?
Når et område i Marka fremstår som urørt og gir brukerne en spesielt verdifull friluftsopplevelse, åpner markalovens § 11 for at området kan vernes. Ved å verne området som friluftslivsområde bevarer man kvaliteten på naturopplevelsen for senere generasjoner, og sikrer naturen mot hogst og store inngrep som vil kunne forringe opplevelsesverdien.

Les mer om Hauktjern friluftslivsområde hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. (pdf)

Skjøtselsplan Hauktjern friluftslivsområde, utkast 2015 (pdf)

Forvaltningsplan Hauktjern friluftslivsområde, utkast 2015 (pdf)